Maastoliikennelaki

Maastoliikennelain mukaan moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita tätä tarkoitusta varten asemakaavassa varatulle alueelle tai alueelle, jolle on annettu ympäristönsuojelulaissa tarkoitettu ympäristölupa. Maastolla tarkoitetaan maa-aluetta ja jääpeitteistä vesialuetta. Myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen on haettava lupa, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle. Toiminnan järjestämiseen tulee olla alueen omistajan tai haltijan suostumus. Lupaa haetaan ympäristönsuojeluviranomaiselta hakemuslomakkeella, jonka löydät sivun oikeasta reunasta. Hakemus toimitetaan kirjaamoon.

Ympäristönsuojeluviranomainen vastaa myös toiminta-alueen kuntien maastoliikennelain mukaisten moottorikelkkailureittien reittisuunnitelmien hyväksymisestä sekä reittien tilapäisistä tai vähäisistä siirroista.

Maastoliikenteen valvontaan liittyvissä asioissa yhteydenotot tulee osoittaa Lapin poliisilaitokselle tai valtion maa- ja vesialueiden osalta Metsähallituksen erävalvonnalle.


Vesiliikennelaki

Vesiliikennelain mukaan moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla suoritettavien kilpailujen, harjoitusten tai muiden tapahtumien toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla vesialueella on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita tätä tarkoitusta varten asemakaavassa varatulle alueelle eikä alueelle, jolle on annettu ympäristönsuojelulaissa tarkoitettu ympäristölupa. Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa merkityksellisiä ympäristöhaittoja. Lupa voidaan myöntää vain, jos vesialueen omistaja on antanut siihen suostumuksensa. Lupaa haetaan ympäristönsuojeluviranomaiselta hakemuslomakkeella, jonka löydät sivun oikeasta reunasta. Hakemus toimitetaan kirjaamoon.


Ulkoilulaki

Arktisen Lapin ympäristönsuojelu toimii ulkoilulain mukaisena leirintäalueviranomaisena toiminta-alueellaan. Leirintäalueen perustamisesta on viimeistään 3 kk ennen toiminnan aloittamista tehtävä ilmoitus kunnan leirintäalueviranomaiselle. Ilmoituksen voi tehdä vapaamuotoisena. Ilmoituksen tulee sisältää tarpeelliset tiedot leirintäalueen pitäjästä ja alueen sijainnista sekä toiminnan luonteesta ja laajuudesta.


Vesilaki

Vesilain (587/2011) tavoitteena on edistää, järjestää ja sovittaa yhteen vesivarojen ja vesiympäristön käyttöä niin, että se on yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää; ehkäistä ja vähentää vedestä ja vesiympäristön käytöstä aiheutuvia haittoja; ja parantaa vesivarojen ja vesiympäristön tilaa.

Vesilain mukaiset asiat kuuluvat pääasiassa valtion viranomaisen toimivaltaan eli aluehallintovirastolle tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvat talousveden käytön rajoittaminen sekä ojitusasiat, pois lukien vesialueen pilaantumiseen liittyvä ojitusasia sekä vesitaloushanke ja ojitustoimitus. Ojitusasiat pyritään ensisijaisesti sovittelemaan osapuolien välillä.