Maa-ainesten ottamislupa

Maa-ainesten (kivi, sora, hiekka, savi ja multa) ottaminen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön vaatii aina maa-aineslain mukaisen luvan. Lupahakemuksessa esitettävistä tiedoista ja ottamissuunnitelman sisällöstä ja rakenteesta on säädetty yksityiskohtaisesti maa-ainesten ottamisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa.

Maa-ainesten ottamislupaa on haettava ensisijaisesti sähköisesti. Lisäksi lupahakemus tulee toimittaa kirjallisesti kahtena paperikappaleena. Ohjeet lupahakemuksen laatimiseen löydät sivun oikeasta laidasta. Maa-ainesten ottamislupien käsittelystä peritään maksu, joka on määritelty maa-ainestaksassa.

Tällä hetkellä maa-aineslupahakemusten käsittelyaika on keskimäärin noin kuusi (6) kuukautta riippuen muun muassa toiminnan sijainnista. Suosittelemme jättämään lupahakemukset mahdollisimman täydellisinä, mikä lyhentää käsittelyaikaa. Tällä hetkellä kesäaikana lupakäsittely on resursseista johtuen hitaampaa.

Maa-ainesten ottamislupahakemuksen ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittely

Ympäristölupa tarvitaan ympäristönsuojeluasetuksen 2 §:n mukaan maa-ainesten ottamiseen liittyen seuraavasti:

  • kivenlouhimo tai sellainen muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää;
  • kiinteä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus tai sellainen tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää
  • jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on laadittava maa-ainesten ottamistoiminnassa syntyvästä kaivannaisjätteestä. Suunnitelma tehdään luvanvaraisesta toiminnasta ja se toimitetaan valvontaviranomaiselle. Lomake kaivannaisjätehuoltosuunnitelman laatimiseksi löytyy sivun oikeasta laidasta.