Ympäristölupa 

Lupahakemus on toimitettava lupaviranomaiselle sähköisesti sekä paperilla kahtena (2) kappaleena. Hakemukseen on liitettävä asian käsittelemistä varten tarpeellisia selvityksiä sen mukaan kuin ympäristönsuojeluasetuksessa on säädetty. Niistä voi tarpeen vaatiessa neuvotella etukäteen luvan myöntävän viranomaisen kanssa. Ympäristönsuojelulain mukaan hakemuksen laatijalla tulee olla riittävä asiantuntemus. Hakemuksen laatimiseen voi käyttää myös ulkopuolista asiantuntijaa. Tarkemmat ympäristölupien hakuohjeet ja -lomakkeet löydät ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta.

Tällä hetkellä ympäristölupahakemusten käsittelyn tavoiteaika on noin 10-12 kuukautta. Suosittelemme jättämään hakemukset mahdollisimman täydellisinä, mikä lyhentää käsittelyaikaa.


Rekisteröinti-ilmoitus

Rekisteröitäviä toimintoja ovat suurin osa polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitoksista, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista ja asfalttiasemista. Lisäksi ympäristönsuojelulain liitteessä 2 mainitut kemialliset pesulat ja orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat on rekisteröitävä.

Rekisteröinti on luonteeltaan kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä. Toiminta voidaan aloittaa, kun kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut toiminnasta riippuen 30-60 päivää. Toiminnanharjoittajalle lähetetään tieto rekisteröinnistä. Rekisteröinnistä peritään maksu. Tarkemmat rekisteröinti-ilmoitusohjeet ja lomakkeet löydät ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta.


Melua tai tärinää aiheuttavaa toimintaa koskeva ilmoitus

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesti toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta. Näitä ovat mm. rakentaminen ja yleisötilaisuus, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Ilmoitus tulee jättää viimeistään 30 vrk ennen toiminnan aloittamisajankohtaa. Tarkemmat ohjeet ja ilmoituslomakkeet löydät ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta.


Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely on lupamenettelyn kaltainen menettely, joka koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja. Toiminnan ilmoitusvelvollisuudesta säädetään ympäristönsuojelulain 115 a §:ssä ja ilmoituksenvaraiset toiminnat on lueteltu lain liitteessä 4. Ilmoitettavat tiedot vastaavat pääpiirteissään ympäristölupahakemuksessa vaadittavia tietoja. Ilmoitus on jätettävä toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 120 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamista. Ilmoitusmenettelyä voidaan soveltaa esimerkiksi eläinsuojille, jotka sopivat eläinmääränsä puolesta ilmoitusmenettelyn piiriin. Lisätietoa löytyy ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta.