Jätehuolto

Jätelain tarkoituksena on ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle sekä vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä, varmistaa toimiva jätehuolto ja ehkäistä roskaantumista.

Jätehuolto Arktisen Lapin ympäristönsuojelun alueella

Sodankylä, Inari, Muonio ja Enontekiö Yhteystiedot
Ekopisteet: paperi, pienmetalli, lasipakkauksetLapecon ekopisteet tai kierratys.info
Rinki-pisteet: kartonkipakkaukset, lasipakkaukset, pienmetalli ja muovipakkaukset Rinki Oy:n ekopisteet tai kierratys.info
EcoASEMAT: puutarhajäte, puu, rakennusjäte, sähkölaitteet, vaarallinen jäte, iso metalliromu, kaatopaikkajäte, lajittelematon jäteLapecon ecoASEMAT
Vakituisten asuntojen, loma-asuntojen ja julkishallinnollisten kiinteistöjen jätehuolto / polttokelpoisen jätteen keräysLapeco
Utsjoki Yhteystiedot
Rinki-pisteet: kartonkipakkaukset, lasipakkaukset, pienmetalli ja muovipakkauksetRinki Oy:n ekopisteet tai kierratys.info
Siirtokuormaus- ja hyötyjäteasema: puutarhajäte, puu, rakennusjäte, sähkölaitteet, vaarallinen jäte, iso metalliromu, kaatopaikkajäte, lajittelematon jäteUtsjoen kunnan jätehuolto
Vakituisten asuntojen, loma-asuntojen ja julkishallinnollisten kiinteistöjen jätehuolto / polttokelpoisen jätteen keräysUtsjoen kunnan jätehuolto
JätteenkeräysURBASER Oy

Yritysten jätehuolto

Yritykset ja yhteisöt vastaavat itse jätehuoltonsa järjestämisestä ja sen kustannuksista. Yrityksissä syntyvä jäte ja yritysten jätehuollon järjestäminen eivät kuulu kunnan vastuulle. Yritysten jätehuollon toimivuuden valvonta on ympäristönsuojeluviranomaisen vastuulla.

Jätelain ja -asetuksen mukaan yrityksellä on selvilläolo- ja kirjanpitovelvollisuus yrityksessä syntyvien jätteiden laadusta, määrästä sekä ympäristö- ja terveysvaikutuksista. Kirjanpitoa on säilytettävä vähintään kuusi vuotta. Jätettä saa luovuttaa vain sille, jolla on jätehuoltorekisterin tai ympäristöluvan nojalla oikeus ottaa tiettyä jätettä vastaan.

Jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja vaarallisesta jätteestä, sako- ja umpikaivolietteestä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteestä sekä pilaantuneesta maa-aineksesta ja muusta rakennus- ja purkujätteestä.

Vaaralliset jätteet

Vaarallinen jäte (aiemmin ongelmajäte) on palo- tai räjähdysvaarallista, tartuntavaarallista tai muulla tavoin terveydelle tai ympäristölle vaarallista. Vaarallista jätettä ovat muun muassa jäteöljyt, muut öljyyntyneet jätteet, käytöstä poistetut akut, liuottimet, liimat, lakat, märät maalit, jarru-, jäähdytin- ja kytkinnesteet, painekyllästetty puu, asbestipitoiset purkumateriaalit, lääkkeet, loisteputket sekä paristot.

Vaarallinen jäte on pakattava, merkittävä ja kuljetettava siten, ettei vaarallisen jätteen käsittelystä ja kuljettamisesta aiheudu vaaraa. Vaarallista jätettä ei saa sekoittaa keskenään tai muihin jätteisiin. Vaaralliset jätteet tulee toimittaa vain kyseisen jätteen viralliseen vastaanottopaikkaan taholle, jolla on lupa vastaanottaa kyseistä jätettä.

Öljyvahingot

Öljyvahingoista tulee ilmoittaa viipymättä pelastusviranomaiselle sekä ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Roskaaminen

Ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa (jätelaki 646/2011 72 §, roskaamiskielto).

Roskaajan on siivottava roskaamansa alue. Jos roskaajaa ei saada selville, siivoamisvelvollisuus on pääsääntöisesti alueen omistajalla.  Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi määrätä siivoamisvelvollisen täyttämään velvollisuutensa.

Ympäristönsuojeluviranomaiselle voi tehdä ilmoituksen roskaantuneesta alueesta. Kirjaa ilmoitukseen mistä jätteistä on kyse ja kuinka paljon jätteitä on, roskaamispaikan tarkka osoite tai karttakuva sekä yhteystietosi. Liitä ilmoitukseen mahdollisuuksien mukaan myös kuvia roskaamispaikalta. Ilmoituksen voit tehdä kirjallisesti esimerkiksi sähköpostitse osoitteeseen ymparistonsuojelu@sodankyla.fi.

Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin

Jätteen ammattimaisen keräyksen harjoittajan tulee tehdä jätelain 100 §:n mukainen ilmoitus jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Jätteen keräyksellä tarkoitetaan jätelain 6 §:n mukaan jätteen kokoamista kiinteistön haltijan, kunnan, tuottajan, jakelijan tai muun järjestämään vastaanottopaikkaan omatoimista käsittelyä varten tai jätteen kuljettamiseksi käsittelyyn, mukaan lukien jätteen alustava lajittelu ja tilapäinen varastointi. Toiminnanharjoittaja voi sisällyttää samaan ilmoitukseen tiedot kaikista saman kunnan alueella olevista vastaanottopaikoista, joihin se kerää jätettä välivarastoitavaksi. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen merkitsee ilmoituksen tiedot jätehuoltorekisteriin ja ilmoittaa merkitsemisestä toiminnanharjoittajalle.  Ilmoituksen käsittelystä peritään Arktisen Lapin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu. Ilmoitukseen tarvittavat lomakkeet löytyvät Suomi.fi-palvelusta.